Bureau Veritas / Nabídka služeb / Požární ochrana, požární bezpečnost

Požární ochrana - požární bezpečnost Vašich objektů a technických zařízení

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany (PO) ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Tato povinnost je daná zákonem č. 133/1985 Sb. O požární ochraně a souvisejícími právními předpisy, např. vyhláškou č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Více o požární ochraně →Pro zajištění těchto povinností nabízí společnost Bureau Veritas komplexní poradenství a služby v požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilých osob v požární ochraně a revizních techniků souvisejících zařízení.

Poradenská a servisní činnost

V rámci poradenské a servisní činnosti v oblasti PO zajišťujeme:

Výkon odborně způsobilé osoby v požární ochraně

Naši odborně způsobilí pracovníci v oblasti požární ochrany pro Vás zajistí:

Požární ochrana

Revize a kontroly věcných prostředků

V rámci revizí a kontroly věcných prostředků zajišťujeme:

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Ke splnění požadavků právních předpisů PO a požární prevence pro Vás zajistíme:

Více o požární ochraně →

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4

Simon Palupčík
Požární ochrana


+420 210 088 213 +420 210 088 290


simon.palupcik@bureauveritas.com www.bureauveritas.cz